Proceedings of the Royal Irish Academy: Aireamh Muinntir fhinn is dhubhain, aagus ssgeul Iiosephuis is an da fhichead iudhaich